Kenny Chiou

FacesSquirrel monkey (Saimiri sp.)


Yellow baboon (Papio cynocephalus)


Common chimpanzee (Pan troglodytes)


Woolly monkey (Lagothrix sp.)


Mandrill (Mandrillus sphinx)


White-faced capuchin monkey (Cebus capucinus)


Blue monkey (Cercopithecus mitis)


Douc langur (Pygathrix nemaeus)


Orangutan (Pongo sp.)


Red titi monkey (Callicebus discolor)


Brown spider monkey (Ateles hybridus)


Cottontop tamarin (Saguinus oedipus)


Indri (Indri indri)


Gorilla (Gorilla gorilla)


Loris (Nycticebus sp.)


Aye-aye (Daubentonia madagascariensis)


White-faced saki monkey (Pithecia pithecia)


Lar gibbon (Hylobates lar)


Bearded saki monkey (Chiropotes satanas)


Kinda baboon (Papio kindae)